Notulen ledenvergadering 22 maart

Ledenvergadering KV de keatsebal 22 maart 2013 om 20.00 uur dorpshuis De Bijekoer


Aanwezig: bestuur, jeugdcommissie + 11 leden

Afwezig met kennisgeving: Durky Bloembergen, Otto Kingma, Inge de Vries, Sippie Louwsma, Jan Volbeda.

 

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Erelid Eppie Rutten.

Punt 13 wedstrijdverslag staat niet op de agenda ,maar zal wel worden behandeld.

 

Mededelingen en ingekomen stukken

De koffie en thee is voor rekening van de kaatsvereniging.

Bericht van verhindering: 5 leden (zie boven)

Brief stichtingbestuur de Bijekoer, betreft het zelfstandig verder gaan van de kantine.

Rabobank clubkas sponsor campagne,

Ieder lid van de Rabo kan een stem uitbrengen op zijn vereniging,hoe meer stemmen

des te meer geld.

Brief federatie barradeel

 

Notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2012.

De notulen worden voorgelezen door Hielke de Jong. Notulen  akkoord.

De voorzitter ondertekent de notulen.

 

Financieel verslag

Het financieel verslag van 2012 wordt uitgedeeld en toegelicht door Rinse Leistra.

Saldo per 1-1- 2012 :       € 6394,59

Saldo per 31-12 -2012:    € 10178,37

Algemene  opmerking:Subsidie aanvragen bij de gemeente voor b.v jeugd, zonnepanelen.

 

Verslag kascommissie          Dhr. Goffe Elsinga (aftredend)

Dhr  Fokke Meirink

Het financieel verslag is goedgekeurd door de kascommissie. Alles zag er keurig uit.    

Omdat de heer Goffe Elsinga  aftredend is, zal de heer Wiebe Bruining dit overnemen. De 

voorzitter bedankt de heer Bruining hier alvast voor.

 

Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar:    Dhr. Simon Broekstra

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

De voorzitter bedankt Simon voor zijn vele goede werk voor de vereniging,(8 jaar)

als vice voorzitter,en het werk in de sponsorcommissie.

Gelukkig blijft Simon wel in deze commissie.

Uit handen van de voorzitter ontvangt Simon een leuke attentie.

 

Bij de jeugdcommissie stopt Aafke Jukema .

Aafke is verhuisd naar Menaldum.

Aafke trainde de jeugd van Winaam, de voorzitter bedankt ook Aafke voor het vele

goede werk voor de JC.

Uit handen van de voorzitter krijgt Aafke een leuke attentie

 

Bespreking wedstrijdagenda 2013.

In grote lijnen is de wedstrijdagende hetzelfde als voorgaande jaren. De voorzitter neemt de wedstrijdagenda door. Het seizoen begint op 24 april met een knkb clinic muurkaatsen voor de jeugd.

Op 29 juni is de eerste van de 3 K.N.K.B partijen die de Keatsebal mag organiseren.

Voor de federatie is er op 17 augustus de Barradeelpartij te Oosterbierum.

De jeugd kaatst 8 federatie wedstrijden dit jaar.

Algemene opmerking:Klassementprijzen uitreiken op de slotwedstrijd (BBQ).

K.N.K.B. en Federatienieuws

Er zijn geen bijzonderheden bij de K.N.K.B. Er moet gestemd worden voor verlenging van de

termijn van zittende bestuursleden. Financieel gaat het beter met de bond.

Mevrouw Betty Blumers(sponsoractiviteiten) treed af als bestuurslid.

Rene Ahlers treed af als direkteur per 1 juli.

Inkomende stukken :Afschaffen scheef opslaan door Makkum en Dronrijp.

Leden Keatsebal stemmen hiermee in.

Opgave knkb wedstrijden verschuiven van maandag 14.00 uur naar dinsdag 19.00 uur.

 

Bij de federatie zijn er nog steeds vacatures betreft nieuwe bestuursleden.

Er is een brandbrief gestuurd naar alle verenigingen federatie barradeel en de knkb over de situatie.

Na seizoen 2013 stapt gehele bestuur federatie op.

Vergoeding van federatie aan vereniging per wedstrijddag in 2013 bedraagt € 25,-(was € 50).

In 2014 deze vergoeding afschaffen. De inleg wordt dan verhoogd van 2 naar € 3,-.

De vergoeding voor de barradeelpartij blijft € 750,-

Op vrijdag 19 april organiseert de federatie een kaatsclinic voor de jeugd.

Ook zal er een voorlichting zijn voor de ouders over alle ins en outs van het federatiekaatsen.

 

Jeugdcommissie

Johannes Peeringa doet verslag betreft stand van zaken Jeugdcommissie.

Op dit moment traind de jeugd in de zaal van Tzummarum en Sexbierum.

Johannes meld dat jeugdagenda 2013 klaar is. Omdat Aafke stopt in de JC moeten we op zoek naar een nieuwe trainer.

Kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen via de school 1 uur kaatstrainen per week, dit is een

project dat wordt georganiseerd door de gemeente.

Het competitiekaatsen zal net als vorig jaar op vrijdagavond plaatsvinden. De ouders zullen

hierbij assisteren.

Het kaatsseizoen begint met een knkb muurkaatsclinic op 24 april.


Merke 2013

De vrijdag en de zondag blijven ongewijzigd.

De zaterdag zal wel veranderen,na de POP partij zal het feest op het veld plaatsvinden met

allerlei activiteiten.(N.N.B)

De feestavond in de Bijekoer komt te vervallen.

 

Wedstrijdverslag 2012.

 

Niet op de agenda maar wel behandelt, Hielke deelt het wedstrijdverslag uit en

geeft enig uitleg.

 

Rondvraag

Wiebe Bruining:  Waarom de donateurs niet in het financieel verslag staan.Antw:

                             Donateurs noemen we sponsors.

Petra Nauta :      Wil graag de agenda op de website en graag eerder voor de AV rondbrengen.

                           Inleg € 25,- voor senioren vanaf 14 jaar en niet zoals op de website staat

                           vermeld 15 jaar.

 

Berber Hauser:     complimenten voor trainers en begeleiders jeugdkaatsen.

                                               

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit om 21.45 uur de

vergadering.

 

 
Free business joomla templates